Ba bạn sinh viên mới đến từ trường UTRECHT, Hà Lan

Những bác sĩ tương lai của đất nước Cối Xay Gió đã lại đến Bệnh viện Mắt Cao Thắng vào ngày 28/09/2015. Trong dịp này có 3 bạn, đều là những sinh viên từ trường UTRECHT, Hà Lan đến thực tập. Các bạn sẽ học tập và làm việc tại Bệnh viện từ ngày 28/09 đến ngày 16/10/2015.

Được biết tại Hà Lan, các bạn sinh viên truyền đạt nhau những trải nghiệm thực tập – sinh hoạt kết hợp du lịch các địa danh nổi tiếng của Việt Nam. Hầu như sau khi kết thúc thời gian thực tập tại Bệnh viện, các bạn sinh viên đều đã lên chương trình cho một tour du lịch các tỉnh thành Việt Nam bằng nhiều phương tiện, đó là một cơ hội khám phá thú vị khi các bạn quyết định chọn Bệnh viện Mắt Cao Thắng, Việt Nam làm điểm đến xin thực tập.