Bảng giá dịch vụ y tế, thuốc và vật tư năm 2018

Bảng giá phí khám 2018

Bảng giá phaco